عربی (۲) انسانی

شبکه تلگرامی: Js_ir@

تدریس خصوصی برای درست فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

کتاب کار عربی 11 انسانی
کتاب کار عربی ۱۱ انسانی سعید جعفری
سعید جعفری