زبانهای ایرانی

اصطلاح زبان های ایرانی را می توان دردو معنا به کار برد: نخست زبان هایی که از شاخه زبانهای هندواروپایی اند و در ایران زمین رواج دارند. دو دیگر زبانهایی که در ایران زمین به کار می روند و سخنگویانی از این زبانها در ایران یافت می شوند. ما در این بخش زبانهای ایرانی را در مفهوم دوم به کار برده ایم. یعنی زبانهایی که در این سرزمین ورجاوند سخنگویانی دارند و گروهی از ایرانیان به این زبانها دهان می گشایند. به هر روی و سان همه زبانهای جهان ارزشمندند و بخشی از فرهنگ بشری را بازمی تابند.