کتاب فارسی (۱)

ابر پیوند زیر کتاب فارسی (۱) است به همراه ترجمه همۀ بیت ها و پاسخ همۀ خودآزمایی های کتاب. از همکاران آذربایجان شرقی که این جنگ را پدید آوردند سپاسگزارم.

کتاب فارسی (1)
کتاب فارسی (۱)