کتاب فارسی (۱)

  • ابر پیوند زیر کتاب فارسی (۱) است به همراه ترجمه همۀ بیت ها و پاسخ همۀ خودآزمایی های کتاب. از همکاران آذربایجان شرقی که این جنگ را پدید آوردند سپاسگزارم.