بابهای ثلاثی مزید

بابهای عربی
بابهای عربی
ثلاثی مزید
صرف فعل
ثلاثی مزید