حذفیات کنکور۹۸

بخش هایی از کتاب درسی که نباید از آن پرسش پاسخ گزین طرح نشود.