جدید

فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن

ای نگارین روی دلبر کم کن ستم / کالین دل من بی رخ تو پر شد به غم (المعجم: ۱۶۶)

فعلاتن فعلاتن مفاعلن

اجل ار از گل من گل برآرد /  گل من بار هوایت بپرورد (سلمان ساوجی: دره نجفی: ۶۰)