الدرس العاشر: المراقد الدینیه

لغت های درس دهم

مَرقَدُ الْإمامِ الْأَوَّلِ فِی النَّجَفِ الْأَشرَفِ؛ (آستانه امام نخست در نجف ارزنده است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّانی وَ الرّابِعِ وَ الْخامِسِ وَ السّادِسِ فِی الْبَقیعِ الشَّریفِ؛ (آستانه امام دوم، چهارم، پنجم و ششم در بقیع ارزنده است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّالِثِ فی کَربَلاء؛ (آستانه امام سوم در کربلا ست.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ السّابِعِ وَ التاسِع فِی الْکاظِمیَّهِ؛ (آستانه امام هفتم و نهم در کاظمیه است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّامِنِ فی مَشهَدَ فی مُحافَظَهِ خراسانَ الرَّضَویَّهِ؛ (آستانه امام هشتم در مشهد، استان خراسان روضوی است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الْعاشِرِ وَ الْحادی عَشَر فی سامَرّاءَ؛ (آستانه امام دهم و یازدهم در سامرا ست.) 

وَ الْإمامُ الثّانیَ عَشَرَ حَیٌّ غائِبٌ عَنِ النَّظَرِ. (امام دوازدهم زنده پنهان از چشم است.) 

عدد در زبان عربی
سعیدجعفری
جعفری سعید
جعفری سعید

التمارین

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

١- لِلْفائِزِ ………………..جائِزَهٌ ذَهَبیَّه.  (برنده نخست جایزه زرین دارد.)   ● الْأَوَّلِ (یکم)      ○ الرّابِعِ (چهارم)

٢- اَلشَّهرُ………….فِی السَّنَهِ شَهْرُ بَهمَن. (ماه یازدهم در سال ماه بهمن است.)  ● الْحادیَ عَشَرَ (یازدهم)  ○ الثّانیَ عَشَرَ (دوازدهم)

۳- اَلْفَصلُ الثّالِثُ فِی السَّنَهِ، فَصْلُ …….. (فصل سوم سال فصل پاییز است.)   ○ الرَّبیع (بهار)      ● الْخَریفِ (پاییز)

۴- اَلْیَومُ السّادِسُ فِی الْأسُبوعِ یَومُ …….. (روز ششم هفته روز پنجشنبه است.)  ○ الأحَدِ (یکشنبه)    ● الْخَمیسِ (پنجشنبه)

۵- نَحنُ فی هٰذِهِ السَّنَهِ فِی الصَّفِّ ……. . (ما امسال در آموزگاه هفتم ایم.)    ○ الثّامِنِ (هشتم)       ● السّابِعِ (هفتم)

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

جملۀ زیر را ترجمه کنید.

اَلْفاکِهَهُ الْأُولیٰ رُمّانٌ وَ الثّانیَهُ عِنَبٌ وَ الثّالِثَهُ تُفّاحٌ وَ الرّابِعَهُ مَوزٌ وَ الْخامِسَهُ بُرتُقالٌ وَ السّادِسَهُ تَمْرٌ .

(میوه نخست انار؛ دومی انگور؛ سومی سیب؛ چهارمی موز؛ پنجمی پرتقال و ششمی خرماست.) 

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

هر توضیح را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنید.

۱- لُغَهٌ عالَمیَّهٌ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ: (زبان جهانی در سازمان ملل متحد:)                           اَلْمُعْجَم (فرهنگ) 

٢- فَصْلُ الْأَزهارِ وَ بِدایَهُ فُصولِ السَّنَهِ : (فصل گل‌ها و آغاز فصل‌های سال:)                         اَلْعَرَبیَّه (عربی) 

٣- کِتابٌ یَشْرَحُ مَعانیَ الْکَلِماتِ: (کتابی که معنای واژه‌ها را گزارش می کند:)                         اَلرَّبیع (بهار) 

۴- قَطَراتٌ جاریَهٌ مِنَ الْعَیْنَینِ: (قطره‌های روان از دو چشم:)                                           اَلْمَسجِد (مسجد) 

۵- مَکانُ الصَّلاهِ عِنْدَ الْمُسلِمینَ: (جای نماز نزد مسلمانان:)                                             اَلدُّموع (اشک‌ها) 

۶- طَعامٌ نَأْکُلُهُ فِی الصَّباحِ: (خوراکی که بامداد می‌خوریمش:)                                          اَلسَّنَه (سال) 

٧- مَکانٌ لِفَحصِ الْمَرضیٰ: (جایی برای معاینه بیماران:)                                                اَلْفَطور (ناشتایی) 

٨- اِثْناعَشَرَ شَهْراً: (دوازده ماه:)                                                                        الَمُستوَصَف (درمانگاه) 

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

جمله‌های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنید.

خَیرُ الْأمور أوسَطُها.  (بهترین کارها میانه آنهاست.)                                          تن آدمی شریف است به جان آدمیتّ / نه همین لباس زیباست نشان آدمیّت

سُکوتُ اللسَانِ سَلامَهُ الْإِنسانِ.  (خاموشی زبان سلامت انسان است.)                       عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل.

الَعْالمُ بلِا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بلِا ثَمَرٍ. (داننده بی کنش مانند درخت بی میوه است.)                  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.

مَنْ زرَعَ العُدْوانَ حَصَدَ الْخُسْرانَ.  (هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می‌کند.)               اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.

زینَهُ الْباطِنِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الظّاهِرِ.  (آرایش درون بهتر از آرایش بیرون است.)               زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد.

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

عقربه‌های هر ساعت را رسم کنید.

ساعت
سعید جعفری

١- ساعت خوانی در زبان عربی، با عدد ترتیبیِ مؤنّث است.

أَیهَّا الْأصْدِقاءُ، (ای دوستان) 

وَصَلْنا إلیٰ نِهایَهِ السَّنَهِ الدِّراسیَّهِ؛ (به پایان سال آموزشی رسیدیم.) 

فی أمَانِ اللّهِ؛ (در امان خدا) 

وَ إلیَ اللقِّاءِ فِی الصَّفِّ التاّسِع؛ِ (تا دیدار [دوباره] در سال نهم) 

الله یَحْفَظُکُمْ؛ مَعَ السَّلامَهِ. (خدا نگهدار شما، به سلامت.) 

سعید جعفری
پی دی اف درس دهم عربی هشتم