آموزه یازدهم: وزن در شعر نیمایی

وزن واژه یا رکن شعر فارسی