آزمون دی: علوم و فنون ۳

سعید جعفری
آموزگاری سعید جعفری
سعید جعفری
دانش‌آموزان ارجمند و فرهیخته!

دانش‌آموزان ارجمند و فرهیخته!

اگر برآنید برای آزمون دی آماده شوید، بهتر است از بخش‌های ساده‌تر شروع کنید. آرایه‌ها، درسی است که به سادگی می‌توانید آن را بخوانید و به خوبی آن را بیاموزید. پس درس‌های آرایه می‌تواند آغاز مناسبی باشد. پس از آرایه‌ها به مطالعه عروض یا وزن‌شناسی بپردازید. بیشتر بارم آزمون از همین دو بخش آرایه‌ها و عروض است. بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی از دو بخش پیشین دشوارتر است و حفظی؛ همچنین نمره کمتری دارد؛ امکان طرح پرسش از خط به خط تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی وجود دارد. پس بهتر است بند به بند درس‌های حفظی را بخوانید، سپس به پرسش‌های طرح شده آن بند پاسخ دهید تا به درس‌های حفظی چیره شوید.

سعید جعفری
سعید جعفری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
علوم ۳ بیسترس سعید جعفری
سعید جعفری
آزمونک از درس یک تا چهار
شمارک بندی علوم و فنون ادبی دوازدهم
شمارک بندی علوم و فنون ادبی دوازدهم