آزمون برخط

دبیرستان طوس

نام درس

فارسی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۱۱ و ۱۲

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۸ و ۹

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان رازی

نام درس

فارسی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۱۱ و ۱۲

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.

نام درس

فارسی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۱۳و ۱۲

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان نور

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۹

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.

نام درس

فارسی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۱۳و ۱۲

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

شنبه ۹۹/۱/۷ ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۵

بازه آزمون

درس ۸ و ۹

برای دریافت برگه آزمون اینجا را کلیک کنید.