آزمون برخط

دبیرستان طوس

نام درس

فارسی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ ساعت ۱۵تا ۱۵:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۴و ۱۶

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۱

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان رازی

نام درس

فارسی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۱/۲۸ ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۴و ۱۶

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

نام درس

فارسی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۱/۲۸ ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۳و ۱۲

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان نور

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۴ ساعت ۱۱تا ۱۱:۳۵

بازه آزمون

درس ۷

  • برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.
نام درس

فارسی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۴ ساعت ۱۱تا ۱۱:۳۵

بازه آزمون

درس ۱۳و ۱۲

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۴ ساعت ۱۱تا ۱۱:۳۵

بازه آزمون

درس ۷

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.