آزمون برخط

آموزگاری سعید جعفری

دبیرستان شاهد

نام درس

عربی ۱ مشترک برای پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

آدینه ۱۴۰۰/۲/۲۴ساعت

۱۴ تا ۱۴/۱۰

بازه آزمون

درس ۱ و ۲

برای دریافت برگه اینجا را کلیک کنید.

عربی۳ انسانی برای پایه دوازدهم

آدینه ۱۴۰۰/۹/۱۲ساعت

۱۱ تا ۱۱/۱۵

درس ۱ ص۱ تا ۱۷

برای دریافت برگه اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان طوس

نام درس

فارسی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ ساعت ۱۵تا ۱۵:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۴و ۱۶

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۱

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان سرای دانش(سعادت آباد)

نام درس

فارسی پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون

دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۰ساعت ۱۰/۲۵تا ۱۰:۴۰

بازه آزمون

درس ۱و ۲

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

نام درس

عربی پایه یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۱/۲۸ ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰

بازه آزمون

درس ۱۳و ۱۲

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

دبیرستان نور

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۴ ساعت ۱۱تا ۱۱:۳۵

بازه آزمون

درس ۷

  • برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.
نام درس

فارسی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

آدینه ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت ۱۱تا ۱۱:۱۰

بازه آزمون

درس ۱و۲ (فارسی پایه دهم)

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.

نام درس

علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون

پنجشنبه ۹۹/۲/۴ ساعت ۱۱تا ۱۱:۳۵

بازه آزمون

درس ۷

برای دریافت برگه آزمونک اینجا را کلیک کنید.