سال آموزشی ۹۹-۹۸

نوروز این درفش فرهنگ ایرانی بر همگان خجسته باد؛ نیز بهاران بر همه یاران فرخنده. امید است که
امسال بر همه دانش آموزان ارجمند سالی خوش و پربار باشد.

شبکه تلگرامی: Js_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲