آزمون دی: فارسی۱

فارسی(۱) دی ش۲

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۳

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۴

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۵

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۷

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۸

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۹

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۱۰

کتاب فارسی (1)
فارسی(۱) دی ش۱۱

شمارک بندی فارسی

زمان تدریس این کتاب، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.


یادآوری درباره شمارک بندی فارسی