ایران‌شناسی

همه عالم تن است و ایران دل

چونکه ایران دل زمین باشد

نیست گوینده زین قیاس خجل

دل ز تن به بود یقین باشد

نظامی